Niet zo interessant, wel belangrijk

Algemene voorwaarden

1. Leerlingen en bezoekers van de dansschool dienen zich correct te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen van de dansschoolhouder dan wel de daartoe aangewezen personen.

2. De dansschoolhouder is bevoegd personen die zich niet houden aan de aanwijzingen van hem/haar of de daartoe bevoegde personen te ( laten ) verwijderen uit de dansschool.

3. Indien personen vanwege wangedrag uit de dansschool zijn verwijderd, kan de dansschoolhouder deze personen de toegang tot de dansschool tot nader order weigeren. Dit geldt ook voor leerlingen die een cursus volgen. In dat geval is er geen recht van teruggave of restitutie van lesgeld.

4. De dansschoolhouder of daartoe tot hem/haar aangewezen personen mag/mogen personen de toegang tot de dansschool weigeren indien volgens hem/haar oordeel sprake is van incorrecte kleding.

5. Door inschrijving voor een danscursus verplicht de leerling zich het cursusgeld voor de gehele cursus te voldoen. Indien de leerling om wat voor reden dan ook niet langer de cursus wil of kan volgen bestaat er geen recht op restitutie van ( een gedeelte ) het cursusgeld. De dansschoolhouder kan echter om sociale redenen onverplicht tot een dergelijke restitutie besluiten.

6. De dansschoolhouder is bevoegd, ook tijdens een cursus, wijziging in de lestijden aan te brengen.

7. Indien de leerling in gebreke blijft het cursusgeld geheel of gedeeltelijk te betalen is de dansschoolhouder bevoegd de leerling uit te sluiten van verdere deelname en hem/haar de toegang tot de dansschool te ontzeggen. Dit laat de verplichting van de leerling het cursusgeld te voldoen onverlet. De dansschoolhouder is voorts gerechtigd ingeval van niet betaling alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die door een niet betaling veroorzaakt zijn of worden te vorderen.

8. Het betreden van de dansschool en het deelnemen aan de lessen geschiedt geheel voor risico van de leerling. De dansschoolhouder kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren of beschadigde goederen.

9. Alle gegevens van leerlingen worden uitsluitend gebruikt voor de administratie van de dansschool. Derden krijgen hier geen inzicht in en gegevens worden ook niet aan derden verstrekt.

10. De incasso vindt plaatst aan het einde van de maand.

11. In principe worden er geen danslessen gegeven tijdens schoolvakanties